počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 53
dnes: 663

Teraco nebo dlažba?

Reklamace

 

Reklamační řád

1.       Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodávané věci (zboží), ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanovením zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

3.       Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Kupující může požadovat, pokud to povaha věci připouští, aby byla věc před ním překontrolována nebo mu byla její činnost předvedena.

 

4.       V případě, že věc při převzetí kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

5.       Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věcí v záruční době (záruka). Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek záruční dobu delší než je zákonem stanovených 24 měsíců, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Máli koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a v čas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 

6.       Záruka na prodávané věci se nevztahuje na opotřebení věci způsobené její obvyklým používáním

 

7.       Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní vyznačena lhůta použitelnosti zboží a pokyny, vymezují oblast a způsob použití prodané věci, nelze uplatnit záruku v případech, kdy byla prodaná věc použita po uplynutí této lhůty, nebo nebyly splněny pokyny návodu.

 

8.       Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo a dále identifikaci a množství prodané věci a datum prodeje. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, obsahující uvedené údaje.

 

9.       Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do uplynutí stanovené záruční doby a to zásadně písemně. Kupující je povinen reklamovat zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím (zabudováním do stavby). Na reklamace barevných a rozměrových odchylek, vad povrchové úpravy a jiných zjevných vad prodané věci po jejím použití (zabudování do stavby) nelze brát zřetel.

 

10.   Koupi reklamované věci je kupující povinen prokázat záručním listem nebo dokladem o nákupu a podle možnosti předložit i vadnou věc k posouzení nebo jinak umožnit prodávajícímu prohlídku předmětu reklamace.

 

11.   Ve včasné reklamaci musí kupující vytknout konkrétní vadu (vady) pro dané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití a musí sdělit, jaké konkrétní právo z odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu uplatňuje.

 

12.   Splní-li kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu, prodávající přijme reklamaci k vyřízení; v opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Osobou kompetentní k rozhodnutí o odmítnutí reklamace na straně prodávajícího je ředitel obchodního střediska prodávajícího nebo jím pověřený pracovník.

 

13.   Jde-li k oprávněné reklamaci o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměny součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

14.   Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích dvou opravách. Za větší počet vad lze v závislosti na okolnostech konkrétního případu považovat alespoň tři vady věci, kdy kupující pro tento větší počet vad nemůže věc dlouhodobě užívat, takže od něho nelze spravedlivě požadovat, aby nadále trpěl takové omezení.

 

15.   Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

16.   Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna záruční době.

 

17.   Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

18.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

 

19.   V případě, že budete námi dodávané zboží chtít reklamovat, zašlete nám nejprve na adresu info@koupelnove-studio.com stručný popis závady a náš pracovník vám do tří pracovních dnů sdělí další postup.

 

20.  Tento reklamční řád společnosti Aquaskroll, s.r.o., pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci platí v případech, kdy kupujícím je konečný spotřebitel. V případech, že kupující není konečný spotřebitel, mohou být v Kupní smlouvě sjednány jiné podmínky.

 

X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací

Souhlasím
Odejít ze stránek