počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 54
dnes: 695

Vintage


 

 

Teraco nebo dlažba?

AKCE - 32%

Thermae line

speciální masážní vany

Výprodej velkých formátů 180x80

-72%

Pohled do minulosti

nejnovější produkty
Dekor Art Blanco 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dlažba Art Blanco 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Lepic 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Rodin 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Renoir 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Corot 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Monet 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Seurat 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Cezzane 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Negro 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Sysley 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Gauguin 22x22cm
Novinka
949 CZK
Dekor Art Signac 22x22cm
Novinka
949 CZK

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky 

I.Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  e-koupelna.eu, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je firma Aquaskroll s.r.o., IČO: 24812056; CZ24812056 a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).

V případě, že kupujícím je právnická osoba nebo podnikatel - fyzická osoba a je-li v objednávce uváděno IČO a DIČ, řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím  obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je zboží nestandardní povahy či se jedná o zakázkové zboží (speciální typy skel, úprava keramiky, náhradní díly atd.), bude požadovaná záloha ve výši 50% z ceny zboží. Pokud nebude tato záloha zálohovou fakturou zaplacena, nedojde k objednání zboží a vytvoření kupní smlouvy. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním formuláře "Platební podmínky k objednávce č.: xxxxxxx"

 

Upozornění k objednávkám!

 

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku, (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou e-shopu) nebo pro případné upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno „Poznámky k objednávce“. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

U objednávek obkladů a dlažeb prodávající zaokrouhlí požadované množství na nejbližší celé balení nahoru.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

 

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

 

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za druhou zásilku.

 

V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.

Dodavatel si vyhrazuje právo, že v případě nadměrné velikosti, váhy nebo větším počtu balení objednaného zboží nebo v případě nadstandardního požadavku zákazníka na způsob či termín dodání (např. dodání mimo běžnou provozní dobu) bude dopravné sjednáno individuálně. Vždy však bude se zákazníkem předem dohodnuto a jím i odsouhlaseno.

Zboží odesílme pouze v rámci České republiky. Do jiných států posíláme zboží po předchozí domluvě a odsouhlasení ceny za dopravu.

 

IV. Nedoručené zásilky

 

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky – v závislosti na dostupném kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše vedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslaní zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši poštovného či dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převod na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

 

V. Reklamace

 

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

 

Záruční doba:

Na dodávané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba činí 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na:

  •   Vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku či jeho modifikací nebo jeho používáním nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití
  • Vady způsobené běžným opotřebením výrobku, jeho mechanickým poškozením nebo vady způsobené v důsledku živelných pohrom (např. úder blesku, oheň, voda) nebo působením nestandardních jevů (např. přepětí v síti apod.)

Kontrola zboží při jeho převzetí:

 

Při obdržení zásilky je třeba ihned zkontrolovat úplnost dodávky, její soulad s připojenými doklady a především neporušenost obalu zboží. Zboží expedujeme v originálních obalech výrobce, popř. je námi dodatečně opatřeno obalem, který při standardním zacházení se zásilkou zaručuje jeho dostatečnou ochranu po celou dobu přepravy. Proto jakéhokoli porušení obalu řešte ihned s pracovníkem dodávkové služby sepsáním protokolu či odmítnutím dodávky jako celku. O této skutečnosti je třeba též informovat pracovníka prodávajícího (uveden v kontaktech). Toto oznámení je nutno učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou a má se to, že zboží bylo dodáno řádně.

 

Upozornění! Jestliže odběratel zboží neprohlédne při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

 

Jak reklamovat:

 

K dodávce je v převážné většině případů přiložen záruční list výrobce. Záruční list zasíláme se zbožím nepotvrzený. Požadujete-li potvrzení záručního listu (především pro případné uplatnění reklamace přímo v autorizovaných servisech v něm uvedených) zašlete nám jej po vybalení zboží a jeho kontrole na adresu uvedenou v kontaktech společně s kopií dokladu o nákupu k potvrzení. Účinné uplatnění reklamace je vždy podmíněno prokázáním nákupu reklamovaného zboží. Pro uplatnění reklamace v autorizovaných servisních organizacích je nutno doložit řádně vyplněný a potvrzený záruční list a kopii dokladu o nákupu zboží.

 

Výrobky, pro které nejsou zřízena autorizovaná servisní místa, je možno reklamovat pouze u prodejce, tedy u provozovatele internetového obchodu. V tom případě informujte našeho pracovníka uvedeného v kontaktech (e-mailem nebo telefonicky). Ten s vámi projedná další postup v této záležitosti.

 

Pro rádné uplatnění reklamace u nás je dostatečným kterých dokladem záruční list (i nevyplněný), pokud byl se zbožím dodán, kopie dokladu o nákupu zboží a podrobný popis reklamované závady. Nevyskytuje-li se závada trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Výrobek musí být k reklamaci dodán v originálním obalu a musí být kompletní. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující.

 

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne náš reklamační technik ihned po převzetí zboží, ve složitějších případech pak do tří pracovních dnů. Vyřízení je možné opravou závady, výměnou vadného zboží za bezvadné nebo vrácením kupné ceny, přičemž způsob vyřízení reklamace závisí pouze na rozhodnutí reklamačního technika a nelze se jej domáhat. Reklamace bude vyřízena v době co nejkratší, nejdéle však do 30ti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je ukončeno dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. V případě oprávněné reklamace pak dopravu opraveného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – vrácení zboží

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. A to za předpokladu, že zboží nebylo používáno ani žádným způsobem poškozeno a je vráceno v originálním nepoškozeném balení, včetně veškeré přiložené dokumentace (záruční list, návod k použití atd.).